Samfund

Motorvejen mellem Næstved og Rønnede tager næste skridt

Figuren viser den planlagte linjeføring af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. Kort: Vejdirektoratet

Den tosporede landevej mellem Næstved og Rønnede skal opgraderes til en ny motorvej. Vejdirektoratet går nu i gang med at opdatere den tidligere VVM-undersøgelse fra 2016 med særligt fokus på miljø- og naturforhold.

Det har i årevis været et stort lokalt ønske at opgradere de 15 kilometer mellem Rønnede og Næstved med en motorvej.

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til at erstatte den nuværende rute 54 med en motorvej. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse fredag.

Rute 54 er i dag en tosporet landevej med cykelsti i begge sider. Hastighedsbegrænsningen er på 80 kilometer i timen, men grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold ved kryds, adgange og passage gennem Holme Olstrup er der flere og længere delstrækninger med 50, 60 og 70 kilometer i timen.

Vejdirektoratet gennemfører i 2024 og 2025 en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen (tidligere VVM), og der er nu sendt knapt 1.000 informationsbreve ud til naboer omkring den linjeføring, der politisk blev vedtaget i 2017 (se kort øverst i artiklen).

Opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen vil fokusere på data om miljø- og naturforhold, beskyttede arter og hvorledes projektets påvirkning herpå kan minimeres. Den omfatter blandt andet to Natura 2000-områder, som er beliggende i nærheden af projektet. Dette kan medføre, at afværgeforanstaltninger som støjskærme, faunapassager og vandløbsunderføringer efterfølgende skal revideres. Der vil også blive kigget på mulige justeringer af vejprojektet. Miljøkonsekvensvurderingen skal danne grundlaget for en endelig beslutning af projektet og en kommende anlægslov.

Plante- og dyrelivet kortlægges

Biologer vil i den kommende tid kortlægge plante- og dyrelivet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af den nye motorvej, og hvad myndighederne kan gøre for at bevare naturen bedst muligt. Vejdirektoratet vil derfor lave feltundersøgelser i et større område omkring motorvejen. Undersøgelser på private ejendomme vil blive varslet til hver enkel borger med et brev eller som digital post fra Vejdirektoratet.

Informationsmøde inden høring

Når opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen er færdig i 2025, bliver der afholdt en offentlig høring, ligesom der bliver afholdt et eller flere borgermøder.

Inden de mere detaljerede forberedelser til anlægsarbejderne kan gå i gang, skal der fremsættes og vedtages en anlægslov i Folketinget, formentligt i 2026. Fra en anlægslov er vedtaget i Folketinget, vil der gå 5-6 år, inden vejen kan stå færdig.

Der afholdes informationsmøde om projektet tirsdag den 5. marts klokken 17.00 i Toksværdhallen, Tokesvej 5, 4684 Holmegaard.

Her kan man få mere information om projektet, den kommende proces og tidsplaner, ligesom der bliver mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Vejdirektoratet.

Alle er velkomne til at deltage.

 

 

Kommentarer